หมายเหตุ: หน่วยการวัดเป็นนิ้ว +- 1-2 นิ้ว ในผ้าบางชนิด